Terms and Conditions

1. Om tjenesten og parten

Denne Avtalen er inngått mellom BILFLIPP AS («heretter også omtalt som Selskapet eller Bilflipp), org. nr. 929814649, og Kunden.

 

Kontaktinformasjon BILFLIPP AS:

  • Tlf: +47 412 05 247
  • Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Informasjon, videomateriale og bilder fra www.bilflipp.no / www.simplero.com er eid av Selskapet og/eller partnere og kan ikke kopieres/lastes ned og/eller gjøres tilgjengelig for tredjepersoner uten tillatelse.

Selskapet forbeholder seg retten til å forfølge eventuelle brudd på Avtalen, herunder misbruk av kursmateriale, ulovlig kopiering / nedlasting mv.

 

Bilflipp tilbyr følgende produkt («Produktet»):

 

«Til en kurspris av kr. 29 700 får kunden strømmetilgang til e-læringsplattformen og det forhåndsinnspilte nettkurset BILFLIPP»

 

Tilgangen gis over en periode på 2 år fra kjøpsdato.

 

Avtalen består av følgende vilkår og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

 

Ved eventuell motstrid mellom vilkår, går det som er særskilt avtalt mellom Selskapet og Kunden foran (kampanjer etc.). Lovgivning som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere supplerer nærværende avtale.

 

Avtalen inneholder informasjon om partenes rettigheter og plikter, samt behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger og tvisteløsning.

2. Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har gjennomført kjøp av Produktet i Bilflipp sin digitale nettbutikk. Avtalen er likevel ikke bindende ved skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Bilflipp dersom Kunden måtte forstå eller burde forstått det forelå en slik feil.

 

Produktet blir tilgjengelig når betalingen er mottatt og registrert, normalt innen 0-2 virkedager. Produktet anses levert når Kunden har fått tilgang til nettkurset i sin helhet, se mer om dette under punkt 5.

 

Ved utløpet av kontraktsperioden på 2 år opphører avtalen mellom Bilflipp og Kunden, og tilgangen til Produktet

 

Avtalen kan ikke overdras av Kunden til en tredjepart

3. Pris

Produktet koster NOK 29 700, se ovenfor under punkt 1.

 

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert MVA.

 

I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

 

En fakturaavgift tilkommer på kjøp med faktura med 30 dagers forfall.

 

Eventuell delbetaling skjer etter nærmere avtale med Kunden

4. Betaling og betalingsalternativer

Kunden tilbys følgende betalingsalternativer:

  • Betaling via Simplero ved bruk av betalingskort.

5. Avbestilling og angrerett

5.1 Forbukerkunder

Er Kunden forbruker, har Kunden 14 dagers angrerett fra den dagen avtalen inngås, så sant avtaleinngåelsen har skjedd utelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor Bilflipps faste utsalgssted.

 

Ved avtaleinngåelsen vil Kunden motta bekreftelse på den inngåtte avtalen per e-post, samt angrerettskjema. Kunden kan benytte seg av angreretten ved å gi beskjed til Bilflipp innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen og Produktet ikke er tatt i bruk ved nedlasting/strømming.

 

Bilflipp vil så raskt som mulig umiddelbart bekrefte at meldingen er mottatt.

 

Kunden har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Ved bruk av angreretten, vil Bilflipp tilbakebetale det beløp Kunden har krav på innen 14 dager fra da Bilflipp fikk melding fra Kunden om bruk av angreretten. Tilbakebetaling vil foretas med samme betalingsmiddel som Kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre partene uttrykkelig har avtalt noe annet.

 

Avtalen mellom Bilflipp og Kunden gjelder levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, jf. angrerettloven § 22 bokstav n, dvs. levering av strømmetilgang til elæringsplattformen og det forhåndsinnspilte nettkurset Bilflipp. Kunden gjøres derfor særlig oppmerksom på at angreretten ikke gjelder for tjenester som er levert, forutsatt at Kunden har uttrykkelig samtykket til at levering skjer før utløpet av angrefristen på 14 dager og erkjent at angreretten dermed går tapt ved slikt samtykke.

 

Kunden kan avbestille Produktet – etter at den er bestilt og før den er levert, dvs. etter at Kunden har mottatt bekreftelse på inngått avtale og før Produktet levert. Etter at Kunden har samtykket til mottagelse av tjenesten kurset, og erkjent at angreretten bortfaller så snart nedlastingen/strømmingen starter, så bortfaller angreretten. Kunden kan etter dette ikke lenger benytte seg av angreretten.

5.2 Bedriftskunder

Angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kunder som hovedsakelig handler i næring, har ikke angrerett.

7. Forsinket levering

Dersom Bilflipp ikke leverer Produktet eller leverer Produktet for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden enten holde vederlag tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

 

Kunden har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

 

Særlige omstendigheter som utenfor Partenes kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, pandemi eller lignende som hindrer partene i å oppfylle sine forpliktelser, kan frigjøre en Part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at oppfyllelse ikke kan skje under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen.

7.2 Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Bilflipp. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Bilflipp ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Bilflipp at det står i vesentlig misforhold til Kundens interesse i at Bilflipp oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

7.3 Heving

Dersom Bilflipp ikke leverer på tidspunktet som er avtalt mellom partene, kan Kunden heve kjøpet dersom Produktet ikke blir levert uten unødig opphold eller innen en tilleggsfrist som partene uttrykkelig har blitt enige om

 

Kunden kan heve kjøpet umiddelbart hvis Bilflipp nekter å levere Produktet eller det er klart at Bilflipp ikke kommer til å levere. Tilsvarende gjelder hvis det er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende for Kunden, og Bilflipp ikke har levert til riktig tid.

7.4 Erstatning

Kundens eventuelle erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til det som er betalt for Produktet, med mindre annet følger av alminnelige erstatningsrettslige regler

8. Mangel ved Produktet

Produktet vil kunne ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt om blant annet art, mengde, kvalitet, veiledning og kundeservice.

 

Hvis det foreligger en mangel ved Produktet og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden enten holde vederlag tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag eller heve avtalen.

 

Kunden må gi Bilflipp melding om krav som fremsettes som følge av mangelen. Kundens krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis Kunden venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor Bilflipp å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldende krav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

 

Kunden har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev)

8.1 Tilbakeholdsrett

Kunden kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2 Retting eller omlevering (avhjelp)

Kunden kan kreve at en mangel rettes eller at en tilsvarende ytelse uten mangel blir levert. Bilflipp kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører Bilflipp urimelige kostnader.

 

Uavhengig av hva Kunden ønsker, står Bilflipp fritt til å velge om avhjelp skal skje gjennom at en mangel rettes eller ved at det leveres en tilsvarende ytelse uten mangel (omlevering), så sant dette skjer innen rimelig tid og ikke medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for Kunden.

 

Dersom retting eller omlevering ikke skjer innen rimelig tid, eller medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for Kunden, kan Kunden avvise dette. Selv om Kunden verken krever retting eller omlevering, kan Bilflipp tilby retting eller omlevering hvis tilbud om dette fremsettes uten opphold.

 

Kunden kan likevel kreve prisavslag eller heving umiddelbart hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig å forvente at Kunden skal godta et avhjelpstilbud.

8.3 Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes eller ytelsen ikke omleveres, kan Kunden kreve et prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom ytelsens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

 

Gjelder avtalen levering over en periode, omfatter prisavslaget den perioden da Produktet hadde en mangel.

8.4 Heving

I stedet for å kreve prisavslag kan Kunden heve avtalen, med mindre mangelen er uvesentlig.

8.5 Erstatning

Kundens eventuelle erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til det som er betalt for Produktet, med annet følger av alminnelige erstatningsrettslige regler

9. Kontraktsbrudd fra Kunden

Etter at Produktet er levert, blir Kunden ikke fritatt fra å betale for Produktet selv om Kunden leverer innholdet tilbake til Bilflipp.

 

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette ikke skyldes Bilflipp eller forhold på Bilflipp side, kan Bilflipp holde Produktet tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning og rente fra Kunden.

9.1 Tilbakeholdsrett

Dersom Kunden ikke betaler på avtalt tidspunkt, kan Bilflipp holde Produktet tilbake eller stanse videre levering inntil Kunden betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet

9.2 Oppfyllelse

Bilflipp kan fastholde avtalen og kreve at Kunden betaler kjøpesummen etter at Produktet er levert. Dette gjelder også i de tilfellene hvor det er avtalt delbetaling.

 

Dersom Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse/betalingsplan, dvs. ikke betaler til avtalt forfall og/eller oversitter avtalt betalingsfrist ved delbetaling med 10 dager, forfaller kravet i sin helhet til betaling. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i betalingsformidlingen eller andre forhold utenfor Kundens kontroll som Kunden ikke kan overvinne.

 

Er Produktet ennå ikke levert, tapes retten til å kreve oppfyllelse hvis Bilflipp venter urimelig lenge med å fremme kravet

9.3 Heving

Bilflipp kan heve avtalen på grunn av forsinket betaling eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra Kundens side. Fastsetter Bilflipp en rimelig tilleggsfrist for betaling og Kunden ikke betaler innen denne fristen, kan Bilflipp heve kjøpet.

 

Bilflipp forbeholder seg retten til å heve avtalen også i tilfeller hvor Kunden har fått levert Produktet.

9.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Bilflipp kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9.5 Erstatning

Bilflipp kan kreve erstatning for det tapet Bilflipp lider som følge av kontraktsbrudd fra Kundens side. Dette gjelder likevel ikke så langt Kunden godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i betalingsformidlingen eller en annen hindring utenfor Kundens kontroll som han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

 

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som Bilflipp er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

 

Hindres Kunden i å oppfylle avtalen til rett tid, skal Kunden melde fra til Bilflipp om dette. Får Bilflipp ikke en slik melding innen rimelig tid etter at Kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Bilflipp kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde blitt gitt i tide.

10. Kundens ansvar ved bruk av tjenesten

Kunden er selv ansvarlig for all bruk av Produktet. Ved kjøp av Produktet samtykker Kunden til han eller hun bruker Bilflipps produkt på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Kunden fritar Selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte for ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med Kundens bruk av Produktet. Kunden aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

11. Ansvarsbegrensning

Bilflipp har gjort alt man kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe Produktet aksepterer og godtar Kunden at Kunden selv er fullt ut ansvarlig for egen fremgang og egne resultater. Bilflipp tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Kunden er alene ansvarlig for sine handlinger, og Kundens resultater er avhengig av blant annet personlige faktorer, inkludert Kundens ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon.

12. Avbrudd, sykdom mv

Dersom Kunden blir rammet av alvorlig sykdom eller på annet vis forhindret fra å ta i bruk Produktet, og kan dokumentere at dette skyldes forhold utenfor Kundens kontroll (alvorlig sykdom etc.), vil Bilflipp AS gå i dialog med Kunden for å finne en løsning til det beste for begge parter

13. Endring av tjenesten og vilkårene

Bilflipp kan endre Produktet og avtalevilkårene i løpet av avtaleforholdet for å videreutvikle Produktet. Alle endringer vil bli varslet en måned før de trer i kraft.

14. Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å kjøpe vårt Produkt

15. Leveringsplikt ved konkurs/opphør av Bilflipp

Dersom BILFLIPP opphører ved konkurs eller annen årsak, vil aktive kursdeltakere ved tidspunktet for opphør få mulighet til å laste ned kurset..

16. Lov og verneting

Norsk rett gjelder for alle kjøp som er gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår kan kun bringes inn for og behandles av norske domstoler.

 

Bilflipp AS har verneting i Oslo og søksmål må derfor anlegges for Oslo tingrett.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til Bilflipp, fortrinnsvis per e-post til hei@bilflipp.no.

 

Klager skal rettes til Bilflipp innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kunden ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling: Se https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for å inngi en klage. Dette er særlig relevant dersom Kunden er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/consumers/odr